Política de privacitat

Condicions d'ús de Tucaju.

Tot membre i/o usuari de Tucaju reconeix que coneix i accepta les condicions d'ús dels serveis Tucaju descrits a continuació.

1 Disposicions comunes

1,1 Data d'efecte i durada de la validesa de les condicions d'ús.
Les condicions d'ús de Tucaju s'apliquen a cadascun dels seus membres i usuaris des del moment en què aquests es connectin al servei de Tucaju en www.tucaju.com. Prevalen sobre totes les condicions d'ús anteriors i poden ser modificades en tot moment per Tucaju. En aquest cas, les modificacions aportades entraran en vigor immediatament a partir de la publicació en internet.

1,2 Seguretat.
Tucaju implementa un conjunt de mesures destinades a limitar els riscos derivats d'intrusions, piratejos o de la inserció de virus en els seus servidors i/o al web www.tucaju.com. Tucaju no pot oferir una garantia absoluta de seguretat, en la mesura que internet és una xarxa oberta, sensible per la seva naturalesa a aquest tipus de riscos. El membre usuari de el servei Tucaju i dels serveis associats a aquest declara ser conscient dels riscos anteriors i acceptar-los. En cap cas podrà invocar la responsabilitat de Tucaju per tot perjudici i/o dany directe o indirecte patit per l'usuari a causa d'una interrupció, una fallada en el funcionament, una suspensió i/o la suspensió definitiva del servei Tucaju.

2, Tucaju.

2,1 Funcionament.
Tucaju és un servei de la web www.tucaju.com que centralitza en una mateixa secció tots els serveis personalitzats i les dades corresponents al perfil de cada membre inscrit a la web.
Tucaju permet a cada membre accedir a un conjunt de dades i funcionalitats del seu perfil i sol·licitar un canvi d'informació d'aquestes contactant amb tucaju. Aquestes modificacions es publicaran per Tucaju.
Algunes modificacions podran implicar eventualment costos addicionals que Tucaju facturarà al membre quan correspongui.
Cada membre i/o usuari garanteix l'exactitud i el caràcter actualitzat de les dades i la informació comunicats a Tucaju amb motiu de la seva inscripció. No obstant això, Tucaju no podrà ser considerada responsable de la inexactitud de les dades comunicades per un membre, inclusivament quan es tracti de dades no actualitzades.
Cada membre i/o usuari garanteix l'exactitud i l'actualitat de les dades comunicades a Tucaju a l'inscriure o signar el contracte. No obstant això, Tucaju no pot ser considerat responsable de tot error relatiu a l'exactitud de les dades comunicades per un membre o de l'actualitat d'aquestes dades.
Cada membre es compromet a no impedir el funcionament correcte de Tucaju de cap manera. En particular, prestarà atenció de sobrecarregar abusivament la banda ampla i/o no transmetre elements susceptibles de danyar, interceptar i/o interferir en la totalitat o en part del web Tucaju.
Cada membre es compromet així mateix a utilitzar Tucaju únicament per a fins autoritzats pels presents a les condicions d'ús.

2,2 Noms d'usuari i contrasenyes.
Per accedir als serveis de Tucaju, cada membre ha d'utilitzar el nom d'usuari (l'adreça de correu electrònic de contacte) que triï i la contrasenya que li atribuirà Tucaju. Posteriorment, podrà modificar i triar una altra contrasenya.
En cas d'oblit de la contrasenya, cada membre pot sol·licitar reenviament de l'antiga contrasenya.
Cada membre es compromet a mantenir la confidencialitat estricta del nom d'usuari i de la contrasenya.
El seu ús ha de ser exclusiu a cada membre. No podrà invocar cap mena de responsabilitat per part de Tucaju en cas de l'ús del nom d'usuari i de la contrasenya per part de tercers.

2,3 Dades personals
En obrir un compte d'usuari, recopilem informació subministrada (fonamentalment el seu nom i adreça de correu electrònic).
Les dades personals recollides poden consultar-se i modificar-se en Tucaju. L'ús de dades és conforme a les pràctiques de Tucaju sobre dades personals.

3 Drets de propietat intel·lectual
Tucaju i el seu logotip són marques registrades propiès exclusives de Tucaju. Tots els elements i continguts editorials del web www.tucaju.com (en particular les marques registrades, els textos, grafismes, logotips, animacions, etc ..) són propietat exclusiva de Tucaju, excepte els elements procedent de socis comercials de Tucaju o tercers. Queden reservats tots els drets de reproducció o representació del web www.tucaju.com per a tots els països i suports, presents o futurs.
D'acord amb la llei francesa nº98-536 de l'1 de juliol de 1998 en matèria de transposició al Codi de la propietat intel·lectual de la directiva 96/9/CE de l'11 de març de 1996 sobre protecció jurídica de bases de dades, Tucaju és productor i propietari.
Cada membre accepta i reconeix que les dades registrades a les bases de dades que componen la web www.tucaju.com estan legalment protegits i, d'acord amb la llei abans esmentada, es prohibeix aaixi mateix:
· Extreure, reutilitzar, emmagatzemar, reproduir, representar o conservar, directament o indirectament, mitjançant qualsevol mena de suport, mitjà o forma, la totalitat o parcialitat qualitativament substancial del contingut;
· Procedir a l'extracció o reutilització repetida i sistemàtica de parts qualitativament i quantitativament no substancials del contingut de les bases de dades que formen part del web www.tucaju.com a la qual s'accedeix, quan aquestes operacions superin manifestament les condicions d'ús normals.
Tot intent d'extracció fraudulenta és susceptible de contribuir un acte de falsificació.
Aquest supòsit s'aplica així mateix respecte a la nomenclatura i la taxonomia de Tucaju a les que tinguin accés els membres.
Cada membre conserva la titularitat dels seus drets sobre el contingut enviat, exposat o publicat en Tucaju i/o el web www.tucaju.com. Cada membre accepta no obstant això atorgar a Tucaju una llicència per a tothom, de forma gratuïta i no exclusiva per reproduir, representar i exposar el contingut.
Cada membre és responsable del contingut que publiqui via Tucaju al web Tucaju. En conseqüència es compromet a no publicar o posar en línia continguts (notícies, productes, imatges, vídeos, textos, etc ..) que atemptin contra les persones, l'ordre públic i/o els bons costums.
Tucaju podrà en tot moment, i sense previ avís, interrompre i/o rebutjar tota difusió de continguts a la seva web, i/o suprimir un enllaç hipertext a una publicació quan directament o indirectament els continguts en qüestió puguin ser considerats com contraris a la normativa en vigor, i en particular, atemptin contra l'ordre públic, les persones, els bons costums, la moral, la normativa relativa a la competència, les marques i la publicitat, i/o si Tucaju rep una ordre judicial de suprimir l'accés als continguts litigiosos.

Tucaju pot prohibir així mateix en tot moment l'accés a Tucaju i/o al conjunt del web www.tucaju.com, a tot membre que infringeixi les presents condicions d'ús i, en general, tota legislació i/o normativa aplicable; i això sense comprometre la seva responsabilitat, i sense perjudici dels seus altres drets i recursos. En cas que prohibeixi l'accés, Tucaju no efectuarà cap reemborsament, ni tan sols parcial, si el membre ha subscrit un Pack de pagament.

4 Contingut i interrupcions d’accés a Tucaju
Tucaju recorda la prohibició dels membres de publicar a Internet mitjançant Tucaju contingut protegit per drets de propietat intel·lectual sense l’autorització prèvia i formal dels titulars dels drets en qüestió, amb la possibilitat d’haver d’aplicar les sancions previstes per la llei.
Atès que les dades transmeses pels membres poden contenir enllaços d’hipertext a altres llocs web i Tucaju no té cap control sobre aquests llocs aliens, Tucaju no es farà responsable de la seva disponibilitat i/o del seu contingut. .
Cada membre és responsable del contingut que es pot publicar a través de Tucaju a la web www.tucaju.com. A partir d'això, es compromet a no publicar ni posar continguts en línia (anuncis, productes, imatges, vídeos, textos, etc ...) que puguin atemptar contra les persones, l'ordre públic i/o les bones maneres. .
Tucaju podrà en qualsevol moment i sense avisar prèviament, interrompre i/o denegar qualsevol difusió de contingut al seu lloc i/o eliminar un enllaç d’hipertext d’una publicació quan directament o indirectament el contingut en qüestió es pugui considerar contrari a la normativa vigent i, en particular, puguin atemptar contra l’ordre públic, la gent, les bones maneres, la moral, la normativa relativa a la competència, les marques i la publicitat i/o si Tucaju rep un ordre judicial per eliminar l’accés al contingut litigiós
Tucaju també pot prohibir en qualsevol moment l’accés a Tucaju i/o a tota la web www.tucaju.com, a qualsevol membre que incompleixi les condicions d’ús actuals i, en general, qualsevol legislació i/o normativa aplicable ; i això sense comprometre la seva responsabilitat i sense perjudici dels altres drets i recursos. En cas que prohibeixi l’accés, Tucaju no efectuarà cap devolució, ni tan sols parcial, si el membre està subscrit a un paquet de pagament.

5 Disposicions generals

5.1 Tribunal competent
En cas que hi hagi algun problema o desacord entre un membre del servei i Tucaju, les parts acorden trobar una solució amigable. Quan això no sigui possible, serà competència del Tribunal de Corts (tribunals andorrans).
Les actuals condicions d’ús continuen subjectes a la legislació francesa. El text de la versió francesa preval sobre qualsevol altra traducció de les actuals condicions d’ús.

5.2 Quotes i equipament
Correspon a l’usuari equipar-se adequadament sota l’interès de poder connectar-se a Tucaju
Tots els equips, connexions i costos de transmissió necessaris per a l'ús de Tucaju són a càrrec exclusiu de l'usuari. L’usuari també ha de prendre les mesures necessàries per protegir de qualsevol dany les seves dades i/o el software contingut en els seus equips informàtics. La connexió es realitzarà sota l’única responsabilitat de l’usuari.